Oplysninger

Kontortid:

Mandag-fredag 09.00 – 15.00

 

Bankforbindelse for Klaus Jensen og Marianne Krogh Bremer

Nykredit Bank 
Klientkonto: 5470 0002 792 013
IBAN: DK815400002050785
SWIFT/BIC: NYBDKKK

Bankforbindelse for Peter Frederiksen

Danske Bank
Klientkonto: 4183 3001 1868 616
IBAN: DK0430003001868616
SWIFT/BIC: DABADKKK

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Sikker mail

Vores sikker mailadresse er Sikkermail@advokaterne.net

Forsikring

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, har Advokaterne Nikolaj Plads tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al udøvelse af advokatvirksomhed.

Ejerforhold

Advokaterne Nikolaj Plads er et kontorfællesskab mellem

CVR-nr. 25175425, JMB2-law i/s, hvor indehaverne er Klaus Jensen og Marianne Krogh Bremer
og
CVR-nr. 21683744, advokat Peter Frederiksen, hvor indehaveren er Peter Frederiksen

Forholdsregler mod hvidvask

Virksomheden er undergivet de forpligtelser, der følger af Hvidvaskningsloven. Loven medfører, at der skal indhentes oplysninger om alle klienters identitet. Vi skal derfor modtage følgende oplysninger:

For personer skal modtages oplysning om navn, adresse og cpr. nr. Som dokumentation for klientens identitet er det et krav at modtage kopi af pas eller kørekort.

For selskaber og andre juridiske personer skal oplyses cvr. nr., juridisk form, ledelsens navne, tegningsregel, ejernes navne samt navn, adresse og cpr. nr. på de fysiske personer, der i sidste instans kontrollerer den juridiske person. Loven indebærer, at Virksomheden ikke må påbegynde sagsbehandlingen, førend Virksomheden har modtaget de i henhold til loven fordrede identitetsoplysninger. Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i minimum 5 år efter klientforholdets ophør. 

Forretningsbetingelser

Nye klienter skal betale et depositum. Et depositum må aldrig være større end, hvad advokaten forventer, at sagen vil kunne bære i honorar. Depositummets størrelse varierer derfor fra sag til sag.

Honoraret afregnes løbende i henhold til den indgåede honoraraftale.

Betalingsbetingelser er anført på vores regninger. Ved indbetaling efter forfaldsdagen, tillægges renter efter rentelovens bestemmelser.

Advokaterne Nikolaj Plads  anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokaterne Nikolaj Plads  er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet og er dermed omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af  Advokaterne Nikolaj Plads og/eller utilfredshed med en af  advokaternes adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk